2002 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 2

Prace poglądowe

Padaczka a zaburzenia rytmu serca

IWONA MAŃKA1, Krystyna Pierzchała2
1. Oddział Neurologii Szpitala Rejonowego w Zabrzu
2. Klinika Neurologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, 125-130
Słowa kluczowe: padaczka, zaburzenia rytmu serca

Streszczenie

Napad padaczkowy może wywołać zaburzenia rytmu serca poprzez wpływ na układ autonomiczny, również arytmia powodując zaburzenia hemodynamiczne w układzie krążenia może wywołać utratę przytomności z drgawkami wskutek przedłużającego się niedotlenienia mózgu. Nagła niespodziewana śmierć jest częstsza u osób chorujących na padaczkę niż w populacji ogólnej. Ryzyko jej jest w dużym stopniu związane z zaburzeniami rytmu serca, z których najbardziej niebezpieczna, choć nie najczęściej występująca, jest bradykardia. Przed nagłą niespodziewaną śmiercią najlepiej zabezpiecza wszczepienie stymulatora serca w połączeniu z farmakoterapią lekami przeciwpadaczkowymi. W rozpoznawaniu różnicowym padaczki i zaburzeń rytmu oraz ich wzajemnych relacji najbardziej przydatnym badaniem jest równoczesne 24-godzinne monitorowanie EKG i EEG oraz video EEG.

Adres do korespondencji:
Adres: Prof Krystyna Pierzchała, Katedra i Klinika Neurologii Śląskiej Akademii Medycznej,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr l,
ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze