2003 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 1

Artykuł orginalny

Właściwości dyskryminacyjne „Kwestionariusza ogólnego zdrowia” GHQ-30

Krzysztof Małyszczak1
1. Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii Neurologii, 2003, 12, 37-44
Słowa kluczowe: lęk, depresja, samopoczucie, funkcjonowanie

Streszczenie

Cel – „Ogólny kwestionariusz zdrowia" (GHQ-30) jest instrumentem samooceny stosowanym do wstępnej selekcji osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi oraz jako narzędzie do pomiaru nieswoistego cierpienia psychicznego. Praca przedstawia wyliczenia parametrów dyskryminacyjnych polskiej wersji kwestionariusza GHQ-30.

Badane osoby – badanie przeprowadzono w grupie 104 pacjentów (65 kobiet, 39 mężczyzn w średnim wieku 41,4 lat) poradni zdrowia psychicznego i poradni ogólnej, zgłaszających się z objawami lękowymi i depresyjnymi.

Metoda – Rozpoznania postawiono za pomocą kwestionariusza diagnostycznego, opartego na Schemacie oceny klinicznej w neuropsychiatrii (SCAN 2.0). Liczbę punktów GHQ wyliczono stosując metodę [0, 0, l, 1] (GHQ score). Optymalne wartości parametrów dyskryminacyjnych ustalono na podstawie krzywej ROC (receiver operating curve).

Wyniki – Wyznaczono optymalny punkt odcięcia na poziomie 12/13 punktów, dla którego czułość wyniosła 82%, a swoistość 80%. Wartości współczynników pozytywnej i negatywnej wartości przewidywanej wyniosły dla rzeczywistego rozpowszechnienia = 64% odpowiednio 82% i 0,88%, natomiast dla rozpowszechnienia = 10% wyliczono wartości 31% i 98%.

Wnioski – Uzyskane parametry dyskryminacyjne pozwalają stosować kwestionariusz GHQ-30 do wyodrębnienia z populacji ogólnej subpopulacji o zwiększonym rozpowszechnieniu zaburzeń psychicznych (w celu identyfikacji osób z problemami psychicznymi) oraz do pomiaru nieswoistego cierpienia psychicznego.

Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Malyszczak, Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej,
ul. Pasteura 10, 50-367 Wrocław, e-mail: durlik@pwr.wroc.pl