2003 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Ocena generowania anionorodnika ponadtlenkowego i innych reaktywnych form tlenu (ROS) w płytkach krwi spoczynkowych i po stymulacji trombiną u pacjentów z zaburzeniami schizofrenicznymi

Anna Dietrich-Muszalska1
1. Kliniki Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2003, 12 (2), 147-154
Słowa kluczowe: schizofrenia, reaktywne formy tlenu (ROS), reaktywność płytek krwi

Streszczenie

Cel – Ustalenie, czy płytki krwi pochodzące od osób z zaburzeniami schizofrenicznymi generują anionorodnik ponadtlenkowy i inne reaktywne formy tlenu (ROS) w takiej samej ilości jak płytki pochodzące od osób zdrowych, a także określenie ilości generowanego anionorodnika ponadtlenkowego i innych ROS w płytkach pobudzonych silnym agonistą jakim jest trombina.

Badani – Grupę badaną stanowiło 42 pacjentów (24 mężczyzn i 18 kobiet) w wieku 18-36 lat, hospitalizowanych z powodu zaburzeń schizofrenicznych typu paranoidalnego (kryterium wg DSM-IV) i 31 zdrowych ochotników (studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) dobranych odpowiednio pod względem wieku i płci.

Metoda – Dokonano pomiarów generowania anionorodnika. ponadtlenkowego (metodą opisaną przez Jahn i Hansch) i innych reaktywnych form tlenu (H202, tlenu singletowego, rodnika hydroksylowego, rodników organicznych) metodą chemiluminescencji.

Wyniki – Ustalono, że u osób z zaburzeniami schizofrenicznymi występuje znamienny wzrost generowania reaktywnych form tlenu (ROS) oraz różnice wytwarzania anionorodnika ponadtlenkowego i odpowiedzi płytek krwi na działanie trombiny.

Omówienie – Otrzymane wyniki wskazują na występowanie stresu oksydacyjnego w płytkach krwi osób z zaburzeniami schizofrenicznymi. Wyniki te są zbieżne z wynikami innych autorów wskazującymi na występowanie różnych zaburzeń oksydoredukcyjnych u osób ze schizofrenią. Reaktywność płytek na stymulację trombiną w badaniach in vitro u osób leczonych z powodu zaburzeń schizofrenicznych jest inna niż u osób zdrowych. Znaczenie tego faktu wymaga dalszych badań. Wnioski – stres oksydacyjny i zmieniona reaktywność płytek mogą odgrywać rolę patofizjologiczną w schizofrenii.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Dietrich-Muszalska, Klinika Psychiatryczna Uniwersytetu Medycznego,
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź. E-mail: tzn_lodz@post.pl