2003 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Padaczka pourazowa

Agnieszka Machowska-Majchrzak1, Krystyna Pierzchała1
1. Katedry i Kliniki Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2003, 12 (2), 217-222
Słowa kluczowe: padaczka, uraz głowy, padaczka pourazowa, czynniki ryzyka

Streszczenie

Cel – Przedstawiono współczesne poglądy na padaczkę pourazową – jedno z poważniejszych powikłań urazów czaszkowo-mózgowych.

Poglądy – Ryzyko jej wystąpienia jest oceniane na 2% do 23% i zależy wyraźnie od ciężkości urazu. Czas, jaki upływa od momentu urazu do pojawienia się napadów bywa różny. Ponad 50% późnych napadów pojawia się w okresie roku od urazu, a 70-80% w ciągu 2 lat. Istotnymi czynnikami ryzyka wymienianymi przez badaczy są: trwająca ponad 24 godziny utrata przytomności lub niepamięć pourazowa, przedmiotowe i obecne w badaniach neuroobrazowych objawy ogniskowego uszkodzenia mózgu, szczególnie uszkodzenia płata czołowego i struktur komorowo-podkorowych, krwiaki wewnątrzczaszkowe i ogniska stłuczenia krwotocznego, złamanie kości czaszki z wgłobieniem, urazy drążące, wczesne napady pourazowe. Obecność czynności napadowej jest również czynnikiem ryzyka, chociaż nie ma pewnej wartości prognostycznej. Wysoka częstość padaczki pourazowej powoduje szeroką dyskusję o celowości leczenia profilaktycznego.

Wnioski – Dotychczasowe badania zalecają leczenie przeciwpadaczkowe, gdy we wczesnym okresie pourazowym wystąpił napad padaczkowy, a także niezależnie od wystąpienia napadu przy obecności czynników wysokiego ryzyka.

Adres do korespondencji:
Dr Agnieszka Machowska-Majchrzak, Klinika Neurologii Śląskiej Akademii Medycznej,
ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze, tel./fax: (32) 2710975, e-mail: majfam@ka.onet.pl