2003 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 3

Narzędzia oceny

Narzędzia oceny stosowane w Polsce w badaniach naukowych w psychiatrii (część 1)

JOANNA RYMASZEWSKA1, ADRIAN SIERADZKI1, Andrzej Kiejna1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2003, 12 (3), 251-259
Słowa kluczowe: psychiatria, narzędzia pomiarowe

Streszczenie

Cel – Artykuł przedstawia przegląd narzędzi pomiarowych stosowanych w badaniach naukowych w Polsce. Poglądy – Omówiono narzędzia wykorzystywane w badaniach nad zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego, nadużywaniem substancji psychoaktywnych oraz funkcjonowaniem społecznym i jakością życia osób z zaburzeniami psychicznymi. W przeglądzie uwzględniono również testy stosowane przez psychologów klinicznych, m.in. do diagnostyki zaburzeń lękowych i osobowości. Zamieszczono także pewne sugestie odnoszące się do potrzeb w zakresie adaptacji narzędzi pomiarowych.

Wnioski – Z przestawionych danych wynika, że do najlepiej opracowanych psychometrycznie narzędzi należą instrumenty służące diagnostyce psychologicznej. Zwrócono także uwagę na celowość wprowadzenia w Polsce nowych instrumentów badawczych.

Adres do korespondencji:
Dr Joanna Rymaszewska, Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej,
ul. Pasteura 10, 50-367 Wrocław, e-mail: ankarym@psych.am.wroc.pl