2003 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 3

Narzędzia oceny

Narzędzia oceny stosowane w Polsce w badaniach naukowych w psychiatrii (część 2)

ADRIAN SIERADZKI1, Andrzej Kiejna1, JOANNA RYMASZEWSKA1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2003, 12 (3), 261-268
Słowa kluczowe: psychiatria, narzędzia pomiarowe

Streszczenie

Cel – Praca stanowi przegląd psychiatrycznych narzędzi badawczych stosowanych w naszym kraju, zarówno zagranicznych, jak i oryginalnych.

Poglądy – W ostatnich latach obserwuje się wzrost znaczenia badań epidemiologicznych oraz wieloośrodkowych badań klinicznych z losowym doborem próby. Wykorzystywane dla tych celów narzędzia to już nie tylko pojedyncze kwestionariusze, ale również wywiady diagnostyczne oraz zestawy testów. Wielokierunkowy rozwój psychiatrii narzuca m.in. konieczność adaptacji narzędzi badawczych. Procedura adaptacyjna, poza prawidłowym tłumaczeniem, powinna uwzględniać analizę rzetelności, trudności oraz praktyczności narzędzia. W pracy przedstawiono instrumenty do ogólnej oceny stanu psychicznego oraz specyficznych zaburzeń psychicznych, w tym schizofrenii i zaburzeń nastroju oraz do oceny wyników psychofarmakoterapii.

Wnioski – Autorzy postulują szersze wykorzystanie dostępnych już narzędzi, popularyzację i dalszą ocenę oryginalnych narzędzi skonstruowanych w Polsce oraz poprawną adaptację standardowych narzędzi obcojęzycznych.

Adres do korespondencji:
Dr Adrian Sieradzki, Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej,
ul. Pasteura 10, 50-367 Wrocław, e-mail: asieradz@psych.am.wroc.pl