2003 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Koro – zespół egzotyczny czy uniwersalny? Przegląd piśmiennictwa i opis przypadku

DARIUSZ ŁAGUNA1, DOROTA NAPIÓRKOWSKA-ŁAGUNA1
1. Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Stanisława Deresza w Choroszczy
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2003, 12 (4), 457-468
Słowa kluczowe: koro, egzotyczne zespoły zaburzeń psychicznych, opis przypadku

Streszczenie

Koro to ostry stan lękowy z towarzyszącym uczuciem kurczenia się genitaliów i przekonaniem. że w wyniku ich całkowitego zniknięcia nastąpi śmierć. Zespół ten zaliczany jest do egzotycznych zaburzeń psychicznych. Najczęściej występuje na obszarze Azji Południowo-Wschodniej, ale wciąż wzrasta liczba doniesień o podobnych przypadkach wśród pacjentów o odmiennym pochodzeniu kulturowym. W pracy przedstawiliśmy wiedzę na temat zespołu koro opierając się na literaturze obejmującej głównie liczne opisy przypadków. Omówiliśmy podobieństwa i różnice pomiędzy jego endemicznymi i sporadycznymi formami, współwystępowanie z innymi zaburzeniami psychicznymi lub somatycznymi, wątpliwości dotyczące nozologii zespołu i psychopatologii jego objawów, mogące mu towarzyszyć powikłania urologiczne, jego pozycję w obowiązujących systemach klasyfikacji zaburzeń psychicznych, charakterystykę pacjentów oraz leczenie.

Przypadek. Dodatkowo przedstawiliśmy przypadek, który, według naszej wiedzy, stanowi pierwszy w literaturze opis zespołu koro u polskiego pacjenta. Jest to kolejny dowód na różnorodność etniczną i kulturową chorych cierpiących na omawiane zaburzenie.

Komentarz. Opowiadamy się za postulatem zgłaszanym przez innych autorów, aby wbrew utartym dotąd poglądom uznać koro za zaburzenie uniwersalne, o wieloczynnikowej etiologii, występujące na całym, świecie.

Adres do korespondencji:
Dr Dariusz Łaguna, Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. Stanisława Deresza, Plac Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz