2003 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Zaburzenia psychiczne u osób z zespołem piekących ust: badania własne

ADAM MILLER1, ILONA MILLER2, ANNA KURNATOWSKA3, Jolanta Rabe-Jabłońska1
1. Kliniki Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 6 w Łodzi
3. Katedry Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Periodontologii Zakładu Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2003, 12 (4), 425-433
Słowa kluczowe: zespół piekących ust, współwystępowanie zaburzeń psychicznych

Streszczenie

Zespół piekących ust (burning mouth syndrome – BMS), czyli uczucie palenia, pieczenia błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów z niezmienioną błoną śluzową w badaniu klinicznym jest chorobą o nieustalonej jednoznacznie etiologii. Sugeruje się, że często współwystępują z BMS zaburzenia lękowo-depresyjne, które mogą być rezultatem przewlekle doznawanych dolegliwości bólowych albo też dolegliwości te są postacią somatyczną lęku lub depresji.

Cel: Ocena rodzaju i częstości zaburzeń psychicznych współwystępujących u pacjentów z rozpoznanym BMS; próba określenia związku w czasie pomiędzy pojawieniem się objawów bólowych BMS a wystąpieniem zaburzeń psychicznych oraz różnic w charakterze i przebiegu dolegliwości pomiędzy pacjentami, u których wystąpiły zaburzenia psychiczne, a pacjentami bez takich zaburzeń.

Osoby badane i metoda: Grupę badaną stanowiło 74 pacjentów z rozpoznanym BMS, których zbadano psychiatrycznie, uwzględniając szczególnie ocenę poziomu lęku i depresji oraz natężenie dolegliwości bólowych, a następnie dokonano analizy porównawczej grupy pacjentów, u których wystąpiły zaburzenia psychiczne z grupą bez takich zaburzeń.

Wyniki i omówienie: U ponad polowy pacjentów z rozpoznanym BMS stwierdzono współwystępowanie zaburzeń psychicznych pod postacią zaburzeń depresyjnych lub lękowych. Nie ustalono związku czasowego pomiędzy pojawieniem się dolegliwości bólowych BMS a wystąpieniem objawów zaburzeń psychicznych. Nie stwierdzono różnic demograficznych pomiędzy pacjentami z zaburzeniami psychicznymi i bez nich.

Adres do korespondencji:
Dr Adam Miller Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej
Uniwersytetu Medycznego, ul. Czechosłowacka 8110,92-216 Łódź