2004 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 13, suplement 1

Immunologia mózgu

Wzajemne oddziaływania pomiędzy układem odpornościowym a neuroendokrynnym

BARBARA PŁYTYCZ1
1. Zakładu Immunobiologii Ewolucyjnej Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13, suplement 1 (17), 5-11
Słowa kluczowe: odporność wrodzona, odporność nabyta, cytokiny, stres, zespół chorobowy, immunoneuroendokrynologia, psychoneuroimmunologia

Streszczenie

Cel. Ukazanie współczesnego stanu wiedzy o interakcjach układu odpornościowego z neuroendokrynnym.

Poglądy. Na poziomie komórkowym i molekularnym, wzajemne interakcje tych układów homeostatycznych opierają się na wspólnocie receptorów i ich ligandów: cytokin (włączając tu endogenne opioidy), hormonów i neuroprzekaźników. Przedstawiono tu istotę funkcjonowania odporności wrodzonej (z udziałem fagocytów) i nabytej odporności adaptacyjnej (z udziałem limfocytów). Reakcji układu odpornościowego na stymulację antygenową towarzyszy aktywacja osi stresu (podwzgórze-przysadka-nadnercza), sympatycznego układu nerwowego i układu endogennych opioidów. Z drugiej strony, stresogenne czynniki fizyczne i psychiczne modyfikują reakcje odpornościowe, powodując - w zależności od licznych czynników dodatkowych – wzmocnienie lub osłabienie ich elementów składowych.

Adres do korespondencji:
Prof. Barbara Płytycz,
Zakład Immunobiologii Ewolucyjnej Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. R. Ingardena 6,
30-060 Kraków,
e-mail: plyt@zuk.iz.uj.edu.pl