2004 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 13, suplement 2

Interdyscyplinarne problemy spastyczności

Toksyna botulinowa typu A w leczeniu spastyczności kończyny górnej u chorych po udarze mózgu

Jarosław Sławek1, ANDRZEJ BOGUCKI2
1. Oddziału Neurochirurgii Czynnościowej i Chorób Układu Pozapiramidowego Kliniki Neurochirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku
2. Oddział Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, suplement 2 (18), 59-64
Słowa kluczowe: spasticity, toksyna botulinowa, kończyna górna

Streszczenie

Cel. Przedstawienie wyników podawania toksyny botulinowej typu A (BTX-A) w spastyczności kończyn górnych po udarze mózgu.

Poglądy. BTX-A jest wartościowym narzędziem w leczeniu spastyczności wywołanej mózgowym porażeniem dziecięcym, urazami mózgu i udarem. Od pierwszej pracy na ten temat (1989) przeprowadzono wiele otwartych badań klinicznych bez placebo, które potwierdzają skuteczność BTX-A w zmniejszaniu napięcia mięśniowego, łagodzeniu związanego z nim bólu i skurczów mięśniowych, zwiększaniu zakresu ruchów biernych, poprawie czynności związanych z higieną osobistą i ubieraniem oraz, wg niektórych badań, w poprawie funkcji kończyny górnych. Jednakże, opublikowane dotychczas badania z grupą kontrolną z placebo nie wykazały żadnego wpływu zastrzyków z BTX-A na złożoną czynność kończyny górnej. Może to wynikać ze zbyt ścisłych protokołów badań, niedostatecznej czułości punktów końcowych lub zbyt późnego włączenia do badań (ryzyko przykurczów mięśniowych). W artykule przedstawiono również cele leczenia, charakterystykę modelowego przypadku, typowe wzorce spastyczności z wyszczególnieniem objętych nimi mięśni, zakresy dawek leku, sposoby modyfikacji dawek i technikę wstrzykiwania leku pod kontrolą EMG.

Adres do korespondencji:
Dr Jarosław Sławek, Oddział Neurochirurgii Czynnościowej i Chorób Układu Pozapiramidowego
Kliniki Neurochirurgii Akademii Medycznej, ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk, tel/fax: (58) 3455888, e-mail: jaroslawek@amg.gda.pl