2004 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Otępienie i łagodne zaburzenia funkcji poznawczych w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Tadeusz Pietras1, MACIEJ CIEBIADA1, PAWEŁ GÓRSKI1
1. Kliniki Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13 (1), 17-26
Słowa kluczowe: otępienie, łagodne zaburzenia funkcji poznawczych, przewlekła obturacyjna choroba płuc, hipoksja

Streszczenie

Cel. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest chorobą związaną z narażeniem na przejściową lub ciągłą hipoksemię. Niska prężność tlenu jest przyczyną zaburzonej czynności mózgu, deficytów neuropsychologicznych doprowadzających do powstania otępienia. Czasami obniżona prężność tlenu i hiperkapnia są przyczyną objawów wytwórczych u chorych z POChP. Jest, zatem interesujące, czy w przebiegu POChP rozwijają się zaburzenia funkcji poznawczych i otępienie.

Badani i metody. W badaniu wzięło udział 36 chorych na POChp, 32 z POChP i towarzyszącą niewydolnością oddechową, oraz 44 zdrowych ochotników. U wszystkich pacjentów wykonywano MMSE, spirometrię i oznaczano prężność tlenu we krwi.

Wyniki. Otępienie rozpoznano u 6% chorych z grupy pierwszej i u 19% w grupie chorych z niewydolnością oddechową. Nie rozpoznano otępienia u żadnej osoby z grupy kontrolnej. Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych stwierdzono u 22% w obu grupach chorych z POChP i u 2% chorych z grupy kontrolnej. Wynik MMSE wynosił 27,13±2,54 w grupie pierwszej, 24,5±1,07 w drugiej i 28,5±1,07 w kontrolnej. Nasilenie zaburzeń funkcji poznawczych korelowało z wartościami FEV, u chorych z pierwszej grupy (r = 0,79, p = 0,049) i z pO2 w grupie z niewydolnością oddechową (r = 0,32, p = 0,0004).

Wnioski. POChP jest czynnikiem ryzyka rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych i otępienia.

Adres do korespondencji:
Dr Tadeusz Pietras,
Klinika Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego,
ul. Kopcińskiego 22,
90-153 Łódź,
tel. (0-42) 6787505, fax: 6782129