2004 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Przydatność dobowego zapisu EEG w rozpoznawaniu napadów padaczkowych u osób nadużywających alkoholu

Krystyna Pierzchała1, Agnieszka Machowska-Majchrzak1, KRZYSZTOF MILLER2
1. Katedry i Kliniki Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu
2. Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13 (1), 9-15
Słowa kluczowe: alkoholizm, padaczka, EEG, sen, sen non-REM

Streszczenie

Cel. Celem pracy jest ocena dobowych zapisów EEG u osób nadużywających alkoholu z napadami padaczkowymi.

Badani. Badaniu poddano 21 pacjentów w wieku od 31 do 64 lat nadużywających alkoholu przez okres od 5 do 10 lat. Przyczyną hospitalizacji był u 2 chorych stan padaczkowy, u 6 napady gromadne, u 13 jeden lub dwa napady padaczkowe.

Metoda. U wszystkich pacjentów przeprowadzono badanie neurologiczne, rutynowe zapisy EEG z foto- i fonostymulacją, po deprywacji snu oraz24-godzinne badania EEG i TK głowy.

Wyniki. U 11 pacjentów stan neurologiczny był prawidłowy, u 6 stwierdzono połowicze objawy piramidowe, u 1 objawy rozsianego uszkodzenia o.u.n., u 1 zespół móżdżkowy i u 2 polineuropatię. TK głowy u 12 pacjentów wypadła prawidłowo, natomiast u pozostałych chorych stwierdzało się różne strukturalne uszkodzenia mózgowia. Rutynowe zapisy EEG oraz po deprywacji snu u 16 chorych wypadły prawidłowo, u 5 chorych stwierdzało się nieprawidłowości. W dobowych zapisach EEG w dwóch przypadkach stwierdzono uogólnione zmiany napadowe, a w 13 zaburzenia wzorca snu – brak faz snu wolnofalowego.

Wnioski. Analizując zapisy EEG w grupie chorych nadużywających alkoholu z napadami padaczkowymi nie stwierdzono znamiennej wyższości 24-godzinnego EEG w wykrywaniu czynności napadowej, natomiast badanie to pozwoliło wykazać obecność zaburzeń wzorca snu nocnego u ponad połowy badanych (62%), co łączyło się z dłuższym okresem nadużywania alkoholu.

Adres do korespondencji:
Prof. Krystyna Pierzchała,
Klinika Neurologii Śląskiej Akademii Medycznej,
ul. 3 Maja 13/15,
41-800 Zabrze,
tel./fax: (0-32) 2710975