2004 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Zaburzenia czynności układu nerwowego w przebiegu twardziny układowej

BOGNA ŚLIWIŃSKA-KOTYLA1, PRZEMYSŁAW J. KOTYLA1, EUGENIUSZ J. KUCHARZ1
1. Katedra i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13 (1), 27-35
Słowa kluczowe: twardzina układowa, ośrodkowy układ nerwowy, obwodowy układ nerwowy

Streszczenie

Cel. Dokonano przeglądu najczęstszych zmian w badaniach neurofizjologicznych i neuroobrazowych u chorych na twardzinę oraz zwrócono uwagę na znaczenie wyników tych badań w przewidywaniu częstości zajęcia układu nerwowego

Poglądy. Twardzina układowa jest układową zapalną chorobą tkanki łącznej charakteryzującą się nadprodukcją i gromadzeniem kolagenu oraz innych białek macierzy pozakomórkowej. W przebiegu choroby dochodzi do masywnego zwłóknienia narządów wewnętrznych oraz zapalenia naczyń. Objawy neurologiczne występujące w chorobie spowodowane są chorobą jako taką, bądź zależą od uszkodzenia innych narządów. U niektórych chorych twardzina współwystępuje z innymi chorobami tkanki łącznej, w przebiegu których zajęcie układu nerwowego należy do typowego obrazu choroby.

Wnioski. W przeciwieństwie do powszechnie panującej opinii, że w przebiegu twardziny nie dochodzi do zajęcia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, większość pacjentów wykazuje dyskretne, choć często niecharakterystyczne objawy neurologiczne. Wprowadzenie technik obrazowania mózgu oraz elektroencefalografii i elektromiografii pozwala wykryć te dyskretne zmiany u chorych na twardzinę.

Adres do korespondencji:
Dr Bogna Śliwińska-Kotyla,
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych
i Reumatologii Śląskiej Akademii Medycznej,
ul. Ziołowa 45/46,
40-635 Katowice,
e-mail: kotyla@polbox.com