2004 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Udział nieprawidłowej czynności łańcucha oddechowego mitochondriów w patogenezie schizofrenii

Tadeusz Pietras1
1. Pracownia Gerontologii Kliniki Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13 (2), 135-144
Słowa kluczowe: łańcuch oddechowy, NADH dehydrogenaza, schizofrenia

Streszczenie

Cel. Artykuł omawia znaczenie zaburzeń funkcjonowania łańcucha oddechowego w patogenezie, przebiegu i leczeniu schizofrenii.

Poglądy. Zwiększenie aktywności kompleksu I (NADH dehydrogenazy) koreluje dodatnio z pozytywnymi objawami schizofrenii. W schizofrenii obserwuje się zmiany ekspresji genów kodujących białka podjednostki kompleksu I i w mniejszym stopniu kompleksu IV. Zwiększona i zmniejszona aktywność łańcucha oddechowego posiada istotne znaczenie w patogenezie choroby. Leki przeciwpsychotyczne hamują aktywność kompleksu I, co ma prawdopodobnie znaczenie w powstawaniu poneuroleptycznych objawów pozapiramidowych.

Wnioski. Zrozumienie roli mitochondriów w patogenezie i przebiegu schizofrenii wyznacza nowe kierunki poszukiwań badawczych i strategii terapeutycznych.

Adres do korespondencji:
Dr Tadeusz Pietras, Pracownia Gerontologii Kliniki Pneumonologii i Alergologii
Uniwersytetu Medycznego,
ul. Kopcińskiego 22,
90-153 Łódź,
tel: (42) 6787505, fax: (42) 6782129