2004 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Historia badań nad jadłowstrętem psychicznym

Cezary Żechowski1
1. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13 (3), 247-253
Słowa kluczowe: historia, jadłowstręt psychiczny

Streszczenie

Cel. Celem artykułu jest przedstawienie zmieniających się poglądów na jadłowstręt psychiczny ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć XX wieku.

Poglądy. Jadłowstręt psychiczny jest zaburzeniem rozpowszechnionym w obszarze kultury Zachodu, co najmniej od czasów starożytnych. Jednakże nie zawsze traktowany był, jako zaburzenie psychiczne. Znaczący postęp w diagnostyce jadłowstrętu psychicznego dokonuje się od XVII w. Wiek XX przyniósł opracowanie szczegółowych kryteriów diagnostycznych oraz efektywnych metod terapii.

Wnioski. Wraz z rozwojem wiedzy i metod terapii obserwuje się zmiany w sposobach rozumienia i leczenia zaburzeń odżywiania się. Zmiany te obejmują: oparcie leczenia o współpracę z pacjentem; większe rozumienie subiektywnych i obiektywnych problemów pacjenta; oddziaływanie multimodalne; pomoc całej rodzinie; większa obecność wiedzy o zaburzeniach odżywiania się w świadomości lekarzy ogólnych, pediatrów i psychiatrów

Adres do korespondencji:
Dr Cezary Żechowski,
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9,
02-957 Warszawa,
tel. (22) 3213331, 3213490,
e-mail: cezech@poczta.onet.pl