2004 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Ocena procesów poznawczych oraz nasilenia lęku jako stanu i cechy w grupie osób z chorobą afektywną sezonową badanych w okresie choroby, po leczeniu oraz w remisji (latem)

Łukasz Święcicki1, EWA PRAGŁOWSKA1, SŁAWOMIR FORNAL1, Antoni Kalinowski1, Jarosław Torbiński1, Barbara Remberk1, DOROTA GRĄDZKA1, Dorota Bzinkowska1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13 (3), 225-233
Słowa kluczowe: choroba afektywna sezonowa, fototerapia, funkcje poznawcze

Streszczenie

Cel. Przedstawiono wyniki trwającego trzy lata prospektywnego badania osób z chorobą afektywną sezonową (kryteria DSM-IV), u których w okresie letnim objawy choroby całkowicie ustępowały.

Metoda. W badaniach wzięły udział łącznie 33 osoby, w analizie końcowej uwzględniono 20 chorych, którzy uczestniczyli przynajmniej w dwóch ocenach (przed leczeniem światłem i po jego przeprowadzeniu). 13 osób nie zgłosiło się na kolejne badanie lub nie wyraziło zgody na jego przeprowadzenie.

Wyniki. Stwierdzono istotną poprawę stanu psychicznego po fototerapii, stan psychiczny badanych ulegał dalszej poprawie w okresie letnim. Leczenie światłem istotnie zmniejsza nasilenie lęku, jako stanu. Fototerapia wywiera także korzystny wpływ na niektóre składowe czasu reakcji oraz sprawność wykonywania testu niewerbalnego uczenia się (NVLT).

Wnioski. Wyniki mogą wskazywać na to, że pierwotne działanie fototerapii dotyczy w większym stopniu napędu psychoruchowego niż nastroju.

Adres do korespondencji:
Dr Łukasz Święcicki,
II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul,
Sobieskiego 9,
02-957 Warszawa