2004 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 3

Artykuł kazuistyczny

Rozpoznanie schizofrenii u pacjentki z organicznymi zaburzeniami osobowości – opis przypadku

ADAM GUT1, BOŻENA ŚPILA1, ALDONA STODULSKA-BLASZKE1, KATARZYNA SZAJER1, MONIKA HABEREK2
1. Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie
2. Oddziału Psychosomatycznego w Jaśle
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13 (3), 283-287
Słowa kluczowe: organiczne zaburzenia osobowości, schizofrenia, różnicowanie, opis przypadku

Streszczenie

Cel. Organiczne zaburzenia osobowości charakteryzują się istotną zmianą utrwalonych wzorców przedchorobowego zachowania, szczególnie w zakresie wyrażania emocji, potrzeb i popędów. Obraz ten może niekiedy skłaniać do rozpoznania schizofrenii.

Przypadek. Opis dotyczy młodej kobiety w wieku 28 lat, zamężnej, z wykształceniem średnim zawodowym. Początek zaburzeń nastąpił po urodzeniu dziecka. Początkowo rozpoznano schizofrenię paranoidalną i rozpoczęto leczenie risperidonem. Stan pacjentki nie ulegał poprawie a farmakoterapia spowodowała szereg narastających objawów niepożądanych. Po szczegółowej analizie diagnostycznej stwierdzono organiczne zaburzenia osobowości pod postacią cech zespołu skroniowego z elementami zespołu czołowego nadoczodołowego o niejasnych przyczynach. Odstawienie leku przeciwpsychotycznego i podanie leków objawowych przyniosły poprawę stanu.

Komentarz. Opisany przypadek zwraca uwagę na konieczność udziału psychologa w postępowaniu diagnostycznym, zachowania ostrożności w rozpoznawaniu schizofrenii i wielostronnego rozumowania diagnostycznego w przypadku pacjentów ze zmianami organicznymi, trudno leczących się, z objawami polekowymi nieadekwatnymi do dawki neuroleptyku.

Adres do korespondencji:
Dr Bożena Śpila,
Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej,
ul. Gluska 1,
20-349 Lublin