2004 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Jakość życia i funkcjonowanie emocjonalne pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy

Krzysztof Zboralski1, Antoni Florkowski1, TADEUSZ PIETRASZ1, Piotr Gałecki1
1. Kliniki Psychiatrii i Zaburzeń Nerwicowych z Oddziałem Interwencji Kryzysowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13 (4), 325-329
Słowa kluczowe: jakość życia, emocje, choroba wrzodowa żołądka, choroba wrzodowa dwunastnicy

Streszczenie

Cel. Poznanie wzajemnych związków pomiędzy jakością życia i funkcjonowaniem emocjonalnym wśród pacjentów, u których rozpoznano chorobę wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy.

Metoda. Badaniu poddano grupę 60 żołnierzy zawodowych hospitalizowanych w okresie 2000-2001 w Szpitalu Uniwersyteckim WAM w Łodzi. W badaniu zastosowano Kwestionariusz kontroli emocjonalnej Brzezińskiego oraz skalę jakości życia SF-36.

Wyniki. Zastosowane w badaniu techniki psychometryczne pozwoliły na stwierdzenie istotnych statystycznie zależności pomiędzy poziomem jakości życia a pobudliwością emocjonalną, kontrolą ekspresji emocjonalnej, kontrolą sytuacji.

Wnioski. Jakość życia żołnierzy z rozpoznaniem choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy jest istotnie niższa w porównaniu z osobami zdrowymi. Poziom jakości życia pozostaje w istotnej zależności z funkcjonowaniem emocjonalnym badanych osób.

Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Zboralski,
ul. Aleksandrowska 159,
91-229 Łódź