2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Psychoterapia pacjenta z tendencjami homoseksualnymi leczonego z powodu zaburzeń lękowych

LILIANNA ENGEL1
1. II Kliniki Psychiatrycznej AM w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 131-106
Słowa kluczowe: psychoterapia, homoseksualizm, lęk

Streszczenie

Cel. Za przyczynę homoseksualizmu uważa się najczęściej czynniki biologiczne, następnie społeczne, kulturowe i psychologiczne, z uwzględnieniem rodzinnych. Przeprowadzono analizę uwarunkowania tendencji homoseksualnych u młodego pacjenta, z podkreśleniem znaczenia występujących u niego objawów lękowych.

Przypadek. Młody pacjent z zaburzeniami lękowymi, który przy przyjęciu na terapię poinformował, że jest homoseksualistą.

Komentarz. Podkreślono istotne znaczenie postawy rodziców, zwłaszcza ojca, dla kształtowania się tendencji homoseksualnych. Zachowania homoseksualne były w przypadku opisanego pacjenta związane z zaspokajaniem potrzeb - nie tylko seksualnych. Zaburzenia lękowe chroniły go przed realizacją tendencji homoseksualnych. Młody wiek i faza rozwoju pacjenta wskazują na nieukoń-czony proces kształtowania się orientacji seksualnej.

Adres do korespondencji:
Mgr Lilianna Engel, Klinika Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, tel. 4582809, e-mail: l.engel@wp.pl