2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Zespól paranoidalny w przebiegu choroby Cushinga

MARCIN GÓRNIAK1, Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 11-106
Słowa kluczowe: choroba Cushinga, zespół paranoidalny, klozapina

Streszczenie

Cel. Przedstawiono przypadek ostrego zespołu paranoidalnego w przebiegu choroby Cushinga wywołanej gruczolakiem przysadki.

Przypadek. 24-letnia pacjentka, po kilku miesiącach choroby Cushinga hospitalizowana z powodu ostrego zespołu paranoidalnego. Leczona lekami obniżającymi poziom kortyzolu oraz bez poprawy haloperidolem i flufenzyną, a następnie klozapiną - z bardzo dobrym skutkiem. Po usunięcia gruczolaka przysadki nie obserwowano nawrotu psychozy. W rodzinie pacjentki występowały zarówno przypadki guzów przysadki, jak i zaburzeń psychicznych.

Komentarz. Leczenie klozapiną, połączone z zabiegiem neurochirurgicznym może być skuteczne u osób z ostrym zespołem para-noidalnym w przebiegu choroby Cushinga.

Adres do korespondencji:
Dr Marcin Górniak, Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań