2005 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Wytwarzanie anionorodnika ponadtlenkowego przez granulocyty obojętnochłonne u chorych na chorobę afektywną dwubiegunową

Tadeusz Pietras1, Piotr Gałecki2
1. Klinika Pneumonologii i Alergologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. Kliniki Psychiatrii i Zaburzeń Nerwicowych z Oddziałem Interwencji Kryzysowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (1): 19-24
Słowa kluczowe: choroba afektywna dwubiegunowa, anionorodnik ponadtlenkowy, oksydaza NADPH

Streszczenie

Cel. Choroba afektywna dwubiegunowa związana jest zarówno z zaburzeniami neurotransmisji ośrodkowej, czynnikami genetycznymi, jak i zmianami strukturalnymi mózgowia. Celem pracy jest porównanie wytwarzania anionorodnika ponadtlenkowego przez granulocyty obojętnochłonne krwi obwodowej u chorych na chorobę afektywną dwubiegunową i osób zdrowych

Metoda. W badaniu wzięły udział 42 osoby chore na chorobę afektywną dwubiegunową (21 osób w czasie epizodu depresyjnego i 21 z epizodem manii) oraz 21 zdrowych ochotników. U pacjentów chorobę rozpoznano w oparciu o analizę historii choroby i badanie psychiatryczne. Aktywność granulocytarnej NADPH oksydazy mierzono w granulocytach krwi obwodowej za pomocą metody opracowanej przez Bellanite'a i wsp.

Wyniki. Wytwarzanie anionorodnika ponadtlenkowego było statystycznie wyższe u chorych na chorobę afektywną dwubiegunową w porównaniu z osobami zdrowymi (13,9±4,4 w grupie z epizodem depresji, 13,07±4 w grupie osób z manią wobec 9,79±2,05 w grupie kontrolnej, p<0,01). Nie stwierdzono różnic w wytwarzaniu anionorodnika ponadtlenkowego u osób z epizodem depresji i epizodem manii.

Wnioski. W chorobie afektywnej dwubiegunowej stwierdza się zwiększoną aktywność oksydazy NADPH granulocytów obo-jętnochłonnych.

Adres do korespondencji:
Dr Tadeusz Pietras, Klinika Pneumonologii i Alergologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej Uniwersytetu Medycznego, ul. Kopcińskiego 22, 91-123 Łódź, tel./fax: (42) 6782129, e-mail: tad200@poczta.onet.pl; cital200@wp.pl