2005 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Zmiany w EEG i MRI a przebieg kliniczny podostrego stwardniającego zapalenia mózgu (SSPE)

ANNA RUDNICKA1, Wanda Sobczyk1, Jerzy Kulczycki1, TERESA JAKUBOWSKA1, ROMANA BOGUSŁAWSKA2, Renata Poniatowska2, Waldemar Lechowicz3, Krystyna Niedzielska4
1. I Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Zakład Neuroradiologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
3. Zakładu Neuropatologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
4. Zakładu Neurofizjologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (1): 19-24
Słowa kluczowe: podoostre stwardniające zapalenie mózgu - SSPE, korelacja EEG i MRI

Streszczenie

Cel. Podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE) jest rzadką chorobą zapalno-zwyrodnieniową o.u.n., której czynnikiem etiologicznym jest mutant wirusa odry. W pracy analizowano korelację pomiędzy stanem klinicznym a zmianami w EEG i MRI u 30 pacjentów z SSPE w drugiej fazie choroby.

Metoda. Zbadano 30 chorych w II fazie choroby, hospitalizowanych w I Klinice Neurologii w okresie 1990-1996. Wszyscy pacjenci byli leczeni lekami immunomodulującymi. Wyodrębniono 21 pacjentów, u których w ciągu 2 lat powtarzano w zbliżonym odstępie czasu badanie EEG i MRI. W ocenie stanu neurologicznego uwzględniano kontakt słowny, orientację, stopień nasilenia niedowładów i zaburzeń chodu. W badaniu neuropsychologicznym oceniano głębokość zespołu otępiennego, zaburzenia funkcji wzrokowo-przestrzennych, zaburzenia praksji konstrukcyjnej, gnozji wzrokowej oraz kalkulii. W badaniu MRI analizowano występowanie zmian o podwyższonym sygnale w czasie T2 w istocie białej okołokomorowej, korze poszczególnych płatów, wartość wskaźnika Evansa i wielkość zaniku kory. Przeprowadzono analizę czynności podstawowej w EEG zwracając uwagę na występowanie zmian zlokalizowanych oraz napadowych występujących pomiędzy typowymi wyładowaniami typu Radermeckera.

Wyniki. W okresie dwóch lat obserwacji chorych na SSPE nie stwierdzono korelacji pomiędzy stopniem zaburzeń funkcji ruchowych a topografią zmian w MRI. Spośród 30 pacjentów zgodność lokalizacji zmian zapalno-zwyrodnieniowych w obrazie MRI i zmian w badaniu EEG stwierdzono u 56% pacjentów (17 na 30).

Wnioski. U chorych w IIfazie SSPE zmiany w EEG oraz w obrazie MR nie wykazują wyraźnej korelacji lokalizacyjnej z symptomatologią neurologiczną.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Rudnicka, I Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, tel. (22) 4582548, fax: (22) 6426375, e-mail: kulczycki@ipin.edu.pl