2005 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 2

Sympozjum

Formy agresji pacjentów a wypalenie zawodowe u pracowników placówek psychiatrycznych

MAGDALENA SARIUSZ-SKĄPSKA1
1. Oddziału Leczenia Depresji Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (2): 67-77
Słowa kluczowe: wypalenie zawodowe, agresja

Streszczenie

Cel. Na podstawie aktualnego piśmiennictwa oraz uzyskanych wyników badań przedstawiono przegląd różnorodnych czynników sprzyjających agresji pacjentów, a także form, jakie ona przybiera.

Poglądy. Wieloczynnikowe uwarunkowania zachowań agresywnych pacjentów psychiatrycznych od wielu lat stanowią przedmiot szerokiego zainteresowania badaczy i klinicystów. Agresja - słowna i fizyczna, jako nadużycie praw człowieka i praw pracownika oraz narażenie na nią uważane są za jedne z najpoważniejszych czynników zmieniających miejsce pracy w niezdrowe i odpychające. Agresja w psychiatrii wzbudza wiele kontrowersji, gdyż coraz częściej podkreśla się, że poza zagrożeniem ze strony niektórych pacjentów winę ponoszą błędy organizacyjne. Z drugiej strony agresję doświadczaną w psychiatrii uważa się za swoistego rodzaju „koszty tej pracy", podkreślając, że „tak już jest". Omówiono natychmiastowe lub odległe jej skutki dla pracowników psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

Wnioski. Zagadnienie „wyzwalania" agresji w warunkach lecznictwa psychiatrycznego wymaga bacznej uwagi.

Adres do korespondencji:
Mgr Magdalena Sariusz-Skąpska, Oddział Leczenia Depresji Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Kopernika 21B, 31-501 Kraków