2005 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Ocena szybkości działania leków przeciwdepresyjnych z wykorzystaniem pomiaru procesów poznawczych jako wskaźnika skuteczności farmakoterapii

STANISŁAW PUŻYŃSKI1, Iwona Koszewska1, EWA HABRA1, SŁAWOMIR FORNAL1, Dorota Bzinkowska1, DOROTA GRĄDZKA1, Antoni Kalinowski1, JUSTYNA MORAWIEC-PILIPIUK1, Barbara Remberk1, Łukasz Święcicki1, Jarosław Torbiński1
1. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (2): 107-113
Słowa kluczowe: choroba afektywna, procesy poznawcze, leki przeciwdepresyjne

Streszczenie

Cel. Ocena szybkości działania leków przeciwdepresyjnych mierzona ich wpływem na procesy poznawcze oraz objawy kliniczne zespołu depresyjnego.

Metoda. Zbadano 43 osoby z rozpoznaniem zespołu depresyjnego w przebiegu choroby afektywnej w toku leczenia lekiem prze-ciwdepresyjnym. Wszystkim chorym wykonano testy psychologiczne z Wiedeńskiej Baterii Testów (test reakcji prostej, test wyboru, czujności i test Persev) oraz wykonano pomiary stanu klinicznego skalą MADRS. W grupie wyodrębniono 8 osób, które pozytywnie zareagowały na leczenie w dniu 28 leczenia oraz podgrupy leczone lekami przeciwdepresyjnymi I i II generacji.

Wyniki. Nie stwierdzono istotnej poprawy procesów poznawczych w toku farmakoterapii depresji w kolejnych badaniach między dniem 0 a 28 stosowanej farmakoterapii. Nie stwierdzono, aby istotnej redukcji objawów depresji mierzonej kwestionariuszami MADRS towarzyszyła istotna poprawa w zakresie procesów poznawczych oceniana testami z Wiedeńskiej Baterii Testów. Zmiany w zakresie funkcji poznawczych nie są wczesnym predyktorem skuteczności farmakoterapii. Stwierdzono, że w dniu 21 leczenia wyniki w skali MADRS ujemnie korelują z wynikami testów czasu reakcji w grupie osób, u których stwierdzono w dniu 28 leczenia istotną poprawę stanu klinicznego. Brak poprawy w pierwszych trzech tygodniach leczenia (mierzonej wynikami MADRS) nie oznacza braku poprawy w dniu 28 leczenia.

Wnioski. Testy psychologiczne zastosowane do oceny ustępowania zaburzeń procesów poznawczych w toku farmakoterapii depresji w pierwszych czterech tygodniach leczenia okazały się mało czułe. Nie stwierdzono odmiennego wpływu na procesy poznawcze klasycznych leków przeciwdepresyjnych i leków nowej generacji.

Adres do korespondencji:
Prof. Stanisław Pużyński, II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa