2005 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Piętno choroby psychicznej

Piotr Świtaj1
1. I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (2): 131-136
Słowa kluczowe: piętno, choroba psychiczna

Streszczenie

Cel. W pracy scharakteryzowano problem napiętnowania społecznego chorych psychicznie.

Poglądy. Przedstawiono podstawowe założenia teoretyczne koncepcji stygmatyzacji, wywodzące się z rozważań Ervinga Goffmana oraz ich współczesne rozwinięcie. Położono nacisk na najbardziej wszechstronne ujęcie, autorstwa Linka i wsp., wg których stygmatyzacja ma miejsce wtedy, gdy współwystępują: etykietowanie, stereotypizacja, oddzielenie, reakcje emocjonalne, utrata statusu społecznego i dyskryminacja oraz władza jednej grupy społecznej nad inną. Omówiono podstawowe metody badania stygmatyzacji chorych psychicznie oraz jej skutki, a także rolę, jaką w tym procesie odgrywają media.

Wnioski. Choroba psychiczna należy do najsilniej społecznie wykluczających stygmatów. Napiętnowanie społeczne i dyskryminacja osób z zaburzeniami psychicznymi jest problemem uniwersalnym, a obecnie nabiera szczególnego znaczenia, gdyż utrudnia lub uniemożliwia realizację podstawowego postulatu współczesnej psychiatrii środowiskowej, jakim jest integracja społeczna chorych. Uwzględnienie tego społecznego kontekstu zaburzeń psychicznych jest niezbędne dla skutecznego ich leczenia.

Adres do korespondencji:
Dr Piotr Świtaj, I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa