2005 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Przemoc w związkach między kobietą a mężczyzną

Marta Makara-Studzińska1, Anna Grzywa1, RENATA TUREK1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (2): 131-136
Słowa kluczowe: przemoc, przemoc w bliskich kontaktach, mężczyzna, kobieta, związek

Streszczenie

Cel. Analiza dostępnych danych na temat przemocy w związkach między kobietą a mężczyzną. Ukazanie rzeczywistego wizerunku, przyczyn i skutków problemu agresji międzypartnerskiej.

Poglądy. Przemoc w bliskich kontaktach występuje w każdej warstwie społecznej, szerokości geograficznej i wszystkich kręgach kulturowych. W anglojęzycznej literaturze przedmiotu określana jestjako intimate partner violence (przemoc w bliskich związkach). Sprawcami i ofiarami w równym stopniu bywają mężczyżni jak i kobiety. Kobiety znacznie częściej niż mężczyżni doświadczają przemocy fizycznej, której sprawcami są ich partnerzy i nierzadko są poddawane z ich strony systematycznym i długotrwałym prześladowaniom. Kobiety stosują wobec swych partnerów głównie przemoc werbalną w postaci wrzasków i wyzwisk, przemoc fizyczną jedynie w aktach samoobrony. Przekonanie, że mężczyżni są agresywni, a kobiety bezradne, nie odpowiada prawdzie. Trzeba jednak pamiętać, że konsekwencje przemocy doświadczonej przez kobiety są dotkliwsze - częściej doznają urazów fizycznych, korzystają z pomocy medycznej. Częściej zapadają na depresję i doświadczają problemów ze zdrowiem psychicznym.

Wnioski. Przemoc przyjmując różne formy jest narzędziem obu płci, jednakże częściej nadużywana bywa przez mężczyzn. Zjawisko stosowania przemocy przez kobiety nadal nie jest poznane i wymaga dalszych badań. Skuteczne stosowanie środków zaradczych pomoże zmniejszyć skalę problemu, a jednocześnie ujawni jego „zacienioną" i nie ujawnianą stronę.

Adres do korespondencji:
Dr Marta Makara-Studzińska, ul. Mickiewicza 28/5, 20-371 Lublin, e-mail: mmakara@go2.pl