2005 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 2

Sympozjum

Tezy o transcendencji, metafizyce i podmiotowości

WIERA PARADOWSKA1, RYSZARD PARADOWSKI2
1. Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie
2. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (2): 83-85
Słowa kluczowe: wypalenie zawodowe, filozofia

Streszczenie

Cel. W artykule przedstawiono metafizyczną perspektywę rozumienia przyczyn wypalenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji podmiotowości.

Poglądy. Trzeci element bytu przyjęto nazywać transcendencją - czymś, co przekracza, co wychodzi poza. Wedle filozofii transcendencja nie jest ani dziedziną Boga, ani dziedziną pojedynczego, zorientowanego na swoje potrzeby i cele człowieka. Jedyne, czego człowiek może być pewny, to tego, że „ja istnieję, ale też tego, że istnieje coś, co mną nie jest". Z punktu widzenia metafizyki możliwe jest dokonanie wyboru polegającego na wzajemnym uznaniu podmiotowości, wzajemnym uznaniu przez ja i nie-ja, że są one wobec siebie nawzajem wartościami równorzędnymi, a zarazem czymś więcej, niż tylko przedmiotami do wykorzystania.

Adres do korespondencji:
Dr Wiera Paradowska, Zakład Psychologii, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa