2005 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 2

Sympozjum

Wypalenie zawodowe

Marta Anczewska1, Piotr Świtaj1, JOANNA ROSZCZYŃSKA2
1. I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. II Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (2): 67-77
Słowa kluczowe: wypalenie zawodowe, koncepcja

Streszczenie

Cel. Zaznajomienie czytelnika z historią i definicjami zespołu wypalenia. Przedstawienie aktualnych poglądów dotyczących modeli teoretycznych, dynamiki i struktury oraz metod pomiaru i częstości występowania tego zjawiska.

Poglądy. Grupy zawodowe zajmujące się profesjonalnym pomaganiem drugiemu człowiekowi, w którym narzędziem pracy są umiejętności społeczne - tzw. służby społeczne - narażone są na występowanie stresu zawodowego i objawów zespołu wypalenia. Zespół ten przejawia się emocjonalnym wyczerpaniem, przedmiotowym traktowaniem partnerów interakcji zawodowej oraz tendencją do negatywnego oceniania własnej pracy, umiejętności i dokonań zawodowych.

Wnioski. Poza walorem poznawczym zainteresowanie się zagadnieniem zespołu wypalenia ma zwrócić uwagę na jego skutki dla jednostki, instytucji zatrudniającej i społeczeństwa oraz wskazać możliwości jego zapobiegania.

Adres do korespondencji:
Dr Marta Anczewska, IKlinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa