2005 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Leki przeciwpsychotyczne II generacji w leczeniu zachowań agresywnych

LESZEK BIDZAN1
1. Kliniki Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Akademii Medycznej w Gdańsku
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (3): 195-221
Słowa kluczowe: leki przeciwpsychotyczne II generacji, agresja

Streszczenie

Cel. Omówiono zastosowanie leków przeciwpsychotycznych II generacji w terapii stanów agresji i pobudzenia w przebiegu schizofrenii, upośledzenia umysłowego oraz w zaburzeniach otępiennych wieku podeszłego.

Poglądy. Stosowano wiele leków w terapii zaburzeń agresywnych i stanów pobudzenia, jednak ocena ich skuteczności i bezpieczeństwa napotyka na wiele trudności głównie z powodu niewielkiej liczby badań randomizowanych, kontrolowanych placebo. Do istotnych ograniczeń metodologicznych zaliczyć również trzeba: niejednolite kryteria włączania, odmienne metody oceny skuteczności terapeutycznej, niewłaściwy dobór do próby wynikający z niejasno zdefiniowanych pojęć agresji i pobudzenia, nieadekwatne grupy kontrolne. Efekt kliniczny w dużym stopniu uzależniony jest od schorzenia, w przebiegu którego pojawiają się stany agresji. W leczeniu stanów pobudzenia tradycyjnie stosowane są neuroleptyki, a w ostatnich latach coraz powszechniej neuroleptyki II generacji.

Wniosek. Dotychczasowe badania wskazują, że z leków przeciwpsychotycznych II generacji największą efektywnością w leczeniu zachowań agresywnych wyróżnia się klozapina.

Adres do korespondencji:
Prof. Leszek Bidzan, Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Akademii Medycznej, ul. Srebrniki 1, 80-282 Gdańsk, tel./fax: (58) 3446085, e-mail: kpsych@amg.gda.pl