2005 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Retrospektywna ocena przebiegu choroby afektywnej sezonowej - 5 letnia katamneza

Łukasz Święcicki1
1. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (3): 175-181
Słowa kluczowe: choroba afektywna sezonowa, przebieg, badanie retrospektywne

Streszczenie

Cel. Retrospektywna ocena przebiegu depresji zimowej u pacjentów ambulatoryjnych leczonych przez okres przynajmniej 5 lat w Pracowni Fototerapii II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Metoda. Analiza danych z dokumentacji medycznej 53 pacjentów ze wstępnie rozpoznaną chorobą afektywną sezonową (depresją zimową) według kryteriów DSM-IV.

Wyniki. Po upływie 5 lat czysto sezonowy przebieg zaburzeń afektywnych występował nadal u 24 osób (47%), u 15 osób (27%) zaburzenia afektywne nie występowały przynajmniej w ciągu dwóch ostatnich lat, u 9 osób (17%) nadal występowały zaburzenia afektywne, zazwyczaj o większym nasileniu, ale nie miały one sezonowego przebiegu, natomiast u pięciu osób (9%) rozpoznawano zaburzenia osobowości.

Wnioski. Po upływie 5 lat od wstępnego rozpoznania sezonowy wzorzec występowania zaburzeń afektywnych spełniający kryteria DSM-IV utrzymywał się nadal u 47% badanych, a u 27'% obserwowano względnie trwałą remisję. Pod względem podstawowych zmiennych demograficznych, osoby, u których utrzymywał się sezonowy wzorzec zaburzeń nie różniły się istotnie od tych, u któryc h wzorzec uległ zmianie.

Adres do korespondencji:
Dr Łukasz Święcicki, II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii, 02-957 Warszawa, al. Sobieskiego 9