2005 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Rozwój koncepcji regionalnych ośrodków psychiatrii sądowej (ROPS)

Stanisław Dąbrowski1
1. Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (3): 195-239
Słowa kluczowe: środki zabezpieczające, regionalne ośrodki psychiatrii sądowej

Streszczenie

Cel. Przedstawiono etapy rozwoju regionalnych ośrodków psychiatrii sądowej.

Przegląd. Omówiono: (1) opracowanie i prezentację pierwszej koncepcji, która przewidywała m.in. że „względnie nieliczną grupę sprawców z orzeczonym środkiem zabezpieczającym, szczególnie niebezpiecznych i wymagających specjalnego nadzoru... należy hospitalizować w innym zakładzie leczniczym dysponującym „ warunkami i personelem należycie zabezpieczającym przed możliwością ucieczki" (1971 r.); (2) akceptację przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej koncepcji zakładu dla wspomnianych wyżej osób jako części „Raportu o stanie psychiatrii i kierunkach dalszego rozwoju" (1981 r.); (3) decyzję Ministra Zdrowia o adaptacji dla potrzeb regionalnych ośrodków psychiatrii sądowej trzech dużych oddziałów szpitali psychiatrycznych położonych w północnej, środkowej i południowej części kraju (1993 r.); (4) akceptację przez Ministra Zdrowia „ Wytycznych do założeń projektu adaptacji ROPS" (1993 r.); (5) ogłoszenie rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2001 r. i z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie zakładów przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, m.in. regionalnych ośrodków psychiatrii sądowej.

Wnioski. Obecnie wszystkie trzy ośrodki działają.

Adres do korespondencji:
Prof. Stanisław Dąbrowski, Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa