2005 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Struktura opinii sądowo-psychiatrycznych w sprawach karnych i cywilnych

Danuta Hajdukiewicz1
1. Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (3): 195-243
Słowa kluczowe: struktura opinii sądowo-psychiatrycznej, postępowanie karne, postępowanie cywilne

Streszczenie

Cel. Zachęcenie środowiska psychiatrów do stosowania wspólnej struktury opinii sądowo-psychiatrycznych zarówno w postępowaniu karnym, jak i cywilnym - w nadziei, że podniesie to poziom opiniowania (który aktualnie jest wielce niezadowalający), a organowi procesowemu ułatwi ocenę opinii. Kolejnym celem jest szkolenie specjalizujących się lekarzy w prawidłowym sporządzaniu opinii sądowo-psychiatrycznych.

Przegląd. Podstawą proponowanej struktury opinii są: (a) unormowania zawarte w kodeksach: postępowania karnego - art. 200 §2 i art. 201-203 oraz postępowania cywilnego - art. 278 §3 i art. 285 § 1, (b) poglądy prawników-komentatorów tych kodeksów i (c) wyroki Sądu Najwyższego.

Wnioski. Zaproponowano strukturę opinii wydawanych najczęściej: w sprawach karnych - ocena stanu psychicznego oskarżonego, w sprawach cywilnych - ocena zdolności do testowania.

Adres do korespondencji:
Dr Danuta Hajdukiewicz, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa