2005 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Badanie satysfakcji pacjenta w warunkach opieki środowiskowej

Katarzyna Prot1, Maciej Pałyska1, Marta Anczewska1, Anna Indulska1, Joanna Raduj1
1. Zespołu do Spraw Jakości Usług Medycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (4): 299-304
Słowa kluczowe: jakość usług medycznych, satysfakcja pacjentów, opieka środowiskowa

Streszczenie

Cel. Satysfakcja pacjenta jest ważną zmienną w ocenie jakości oferowanych usług psychiatrycznych. Stale monitorowanie tej zmiennej i uwzględnianie uwag pacjenta w procesie zmiany rodzaju lub sposobu świadczenia usług jest warunkiem wysokiej jakości usług. Celem pracy była ocena jakości świadczonej pacjentom opieki środowiskowej oraz przydatności do tego celu skali werońskiej (VSSS-4).

Metoda. W badaniach wzięło udział 55 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii korzystających z opieki oddziału dziennego, poradni lub zespołu leczenia domowego. Pacjenci na prośbę osoby prowadzącej (lekarza, terapeuty) anonimowo wypełniali 54-punktowy kwestionariusz skali werońskiej (VSSS-54) i wrzucali go do zamkniętej skrzynki

Wyniki. Pacjenci byli bardziej zadowoleni z otrzymanej opieki niż z ilości poświęconego im czasu. Umiejętności i zachowania personelu zyskały najwyższą średnią ocen spośród omawianych kategorii. Uzyskiwane informacje dotyczące sytuacji zdrowotnej - diagnozy i rokowania - respondenci częściej oceniali pozytywnie niż informacje o ofercie i programach ośrodka. Wydatki na leczenie rzadziej oceniano pozytywnie niż atrakcyjność otoczenia. Najwięcej ocen pozytywnych znajdują działania nakierowane na samego pacjenta, mniej - dotyczące poprawy relacji społecznych. Podstawowy niedostatek organizacyjny - to niepełna ciągłość opieki, szczególnie w dni wolne i w godzinach nocnych. Niezadowalające są oceny na temat pracy z rodziną w procesie leczenia. Poszczególne interwencje terapeutyczne oceniane były bardzo pozytywnie, lecz znaczna ich część interwencji nie podlegała ocenie, bo pacjenci nie mieli z nią do czynienia.

Wnioski. Skala werońska jest dobrym narzędziem do badania satysfakcji pacjenta w warunkach opieki środowiskowej. Zachodzi potrzeba poszerzenia zakresu opieki środowiskowej o oddziaływania w domu pacjenta, współpracę z rodziną oraz współpracę z ośrodkami pomocy społecznej. Do celów praktycznych ważne byłoby kontynuowanie badań na większej grupie pacjentów pozostających pod opieką jednego ośrodka.

Adres do korespondencji:
Dr Katarzyna Prot, Zespół do Spraw Jakości Usług Medycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa