2005 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 4

Artykuł kazuistyczny

Nieuprawnione zaświadczenia lekarzy psychiatrów w postępowaniu karnym

Danuta Hajdukiewicz1
1. Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (4): 367-376
Słowa kluczowe: poczytalność, zdolność do udziału w postępowaniu, zdolność do odbywania kary pozbawienia wolności

Streszczenie

Cel. Zaświadczenia wystawione pacjentom przez psychiatrów, zawierające poza informacją o leczeniu, także rozpoznanie psychiatryczne oraz oceny sądowo-psychiatryczne są nieuprawnione, gdyż ich autorzy wchodzą w kompetencje biegłych, choć nie zostali powołani przez organ procesowy. Ponieważ częstość wystawiania takich zaświadczeń wzrasta, przedstawiono problem celem uczulenia na nieprawidłowość tego rodzaju praktyk.

Przypadki. W opracowaniu przytoczono podstawy prawne powoływania biegłych psychiatrów w postępowaniu karnym (art. 202 § 1 i 4 kpk), podkreślając zadania biegłych psychiatrów. Przedstawiono dwa opisy przypadków wydawania nieuprawnionych ocen (w tym sądowo-psychiatrycznych) przez lekarzy psychiatrów, niebędących biegłymi.

Komentarz. Psychiatra prowadząc leczenie ma prawo na życzenie pacjenta wystawiać zaświadczenie o leczeniu. Jednak przedstawianie w takim zaświadczeniu ocen sądowo-psychiatrycznych jest nieuprawnione, a psychiatra nie powinien podejmować czynności biegłego w sprawie swego pacjenta, gdyż może spotkać się z zarzutem stronniczości.

Adres do korespondencji:
Dr Danuta Hajdukiewicz, Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa