2006 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Czy przebieg oraz następstwa udaru niedokrwiennego mózgu są różne u kobiet i mężczyzn w zależności od wieku?

Małgorzata Wiszniewska2, Adam Kobayashi1,3, Danuta Milewska1, Zbigniew Szych4, Anna Członkowska1
1. II Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Oddział Neurologii Szpitala Specjalistycznego w Pile
3. Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
4. Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (1): 11-15
Słowa kluczowe: udar, wiek, płeć

Streszczenie

Cel. W ostatnich latach wzrosła częstość zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych wśród kobiet. Informacje na temat różnic dotyczących epidemiologii udaru mózgowego u kobiet i mężczyzn są często sprzeczne.Celem tej pracy była próba określenia różnic w przebiegu i następstwach udaru niedokrwiennego mózgu w zależności od płci i wieku.

Metody. Materiał stanowiła baza danych Narodowego Rejestru Udarów, obejmująca 12396 pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu, hospitalizowanych w 60 ośrodkach w Polsce w 2000 r. Oceniano typ udaru (wg skali oksfordzkiej), stan świadomości przy przyjęciu oraz przebieg choroby w zależności od płci i wieku, a po roku - stan funkcjonalny i występowanie objawów otępiennych.

Wyniki. U kobiet w porównaniu z mężczyznami, szczególnie powyżej 65 lat, częściej występował najcięższy typ udaru, obejmujący obszar całego przedniego unaczynienia - TACS (w grupie 66-80 lat 29,4% vs 21,3%; p<0,001). Zaburzenia świadomości częstsze były u kobiet w grupie wiekowej powyżej 55 lat, osiągając znamienność statystyczną w grupie 66-80 lat (37,6% vs 34,6%; p < 0,01). W czasie hospitalizacji u mężczyzn częściej występowało zapalenie dróg oddechowych, a u kobiet - infekcje dróg moczowych i objawy depresyjne (objawy depresyjne 38,1% vs 29,2% w grupie powyżej 80 lat; p<0,001). Rok po udarze w większym odsetku kobiet niż mężczyzn opiekunowie zgłaszali otępienie.

Wnioski. U kobiet i mężczyzn obserwowano różny przebieg udaru w zależności od wieku. U starszych kobiet częściej udar był cięższy i częściej obserwowano zaburzenia świadomości oraz objawy depresyjne. Rok po udarze u kobiet częściej występowało otępienie.

Adres do korespondencji:
Dr Małgorzata Wiszniewska, Oddział Neurologii Szpitala Specjalistycznego, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, e-mail: mpwisz@pi.onet.pl