2006 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Leki przeciwpsychotyczne II generacji a zespól wydłużonego QT

Tadeusz Pietras1, Piotr Gałecki2
1. Kliniki Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. Kliniki Psychiatrii i Zaburzeń Nerwicowych z Oddziałem Interwencji Kryzysowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (1): 45-39
Słowa kluczowe: odstęp QT, torsade de pointes, atypowe leki przeciwpsychotyczne

Streszczenie

Cel. Celem pracy jest omówienie związku pomiędzy stosowaniem atypowych neuroleptyków a wydłużeniem odstępu QT.

Poglądy. Stosowanie neuroleptyków zwiększa ryzyko nagłej śmierci sercowej związanej z częstoskurczem komorowym typu torsade de pointes i wydłużeniem odstępu QTc. Spośród neuroleptyków pierwszej generacji szczególnie niebezpiecznym lekiem okazała się być tiorydazyna. Wszystkie neuroleptyki atypowe mogą również wydłużać odstęp QTc poprzez blokowanie sercowych kanałów potasowych Ikr. Spośród leków atypowych tylko zyprazydon (i sertindol) wydłuża odstęp QTc w sposób istotny klinicznie.

Wnioski. Stosowanie neuroleptyków drugiej generacji jest jednym z czynników ryzyka wydłużenia odstępu QTc i częstoskurczu komorowego typu torsade de pointes.

Adres do korespondencji:
Dr Tadeusz Pietras, Klinika Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego, ul. Kopcińskiego 22, 91-123 Łódź, tel./fax: (42) 6782129, e-mail: cital200@wp.pl