2006 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Postępowanie w przypadku hiperprolaktynemii spowodowanej lekami przeciwpsychotycznymi

ZBIGNIEW BARSZCZ1, MAGDALENA SKAŁ1, Jolanta Rabe-Jabłońska2
1. Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (1): 45-23
Słowa kluczowe: hiperprolaktynemia, leczenie przeciwpsychotyczne, agoniści dopaminy

Streszczenie

Cel. Omówienie metod postępowania z hiperprolaktynemią powstałą wskutek przyjmowania leków przeciwpsychotycznych.

Poglądy. Wystąpienie u pacjenta przyjmującego leki przeciwpsychotyczne objawów klinicznych sugerujących hiperprolaktynemię wymaga podjęcia szczegółowej diagnostyki w celu potwierdzenia bądź wykluczenia związku między objawami a stosowanym leczeniem. Kolejnym krokiem jest zmniejszenie dawki leku przeciwpsychotycznego, dołączenie leczenia korygującego agonistami dopaminy lub zamiana leku na inny, niezmieniający istotnie wydzielania prolaktyny. Omówiono wątpliwości związane z każdą z ww. metod postępowania.

Wnioski. Hiperprolaktynemia jest często bagatelizowanym objawem ubocznym leczenia przeciwpsychotycznego, co może skutkować pogorszeniem współpracy ze strony pacjenta i poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Istnieją dane wskazujące, że w przypadku pacjentów, u których zmiana leczenia wiąże się z ryzykiem pogorszenia stanu psychicznego, próba leczenia agonistami dopaminy może prowadzić do normalizacji stężeń prolaktyny, bez pogorszenia w zakresie objawów psychotycznych.

Adres do korespondencji:
Dr Zbigniew Barszcz, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź; e-mail: zbarszcz@yahoo.com