2006 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Strukturalne i czynnościowe odchylenia w badaniach neuroobrazowych u osób chorych na jadłowstręt psychiczny

ANNA ŚMIECH1, Jolanta Rabe-Jabłońska1
1. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (1): 45-21
Słowa kluczowe: jadłowstręt psychiczny, ośrodkowy układ nerwowy, neuropatologia

Streszczenie

Cel. Artykuł przedstawia bieżący stan wiedzy na temat budowy i funkcjonowania mózgu w jadłowstręcie psychicznym uzyskany przy zastosowaniu metod neuroobrazowych.

Poglądy. Powszechnie wiadomo, że jadłowstrętowi psychicznemu towarzyszą różnorodne powikłania somatyczne wynikające z przewlekłego niedożywienia. Pomimo, że ośrodkowy układ nerwowy dysponuje mechanizmami chroniącymi przed skutkami niedoborów pokarmowych i energetycznych, to zebrano liczne dowody na występowanie uszkodzeń jego struktury i czynności w przebiegu omawianego zaburzenia psychicznego. Większość z wykrywanych odchyleń korelowała ze stopniem wyniszczenia pacjentek i czasem trwania choroby. Istnieją dane, że niektóre z nich wycofują się po uzyskaniu remisji. Jednak część badaczy, pomimo braku pewnych dowodów, utrzymuje stanowisko, że neuropatologia jest cechą przedchorobową i inicjującą wystąpienie jadłowstrętu psychicznego.

Wnioski. Przyszłe doświadczenia powinny się skoncentrować na poszukiwaniu związków przyczyn współwystępujących z jadłowstrę-tem psychicznym neuropatologii oraz potencjalnych możliwości zapobiegania ich rozwojowi lub wspomagania regeneracji ośrodkowego układu nerwowego w procesie zdrowienia.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Śmiech, Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź, e-mail: annasmiech@wp.pl