2006 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Funkcjonowanie społeczne i niesprawność społeczna - definicje, narzędzia oraz znaczenie kliniczne w psychiatrii

JOANNA RYMASZEWSKA1, EWELINA DOBRZYŃSKA1, Andrzej Kiejna1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (2): 105-104
Słowa kluczowe: funkcjonowanie społeczne, niesprawność społeczna, narzędzia pomiarowe, psychiatria

Streszczenie

Cel. Omówiono pojęcia związane z funkcjonowaniem społecznym oraz koncepcje i definicje niesprawności społecznej.

Poglądy. Współczesna definicja zdrowia uwzględnia, obok psychicznego i fizycznego, także dobrostan społeczny człowieka. Wiąże się to z potrzebą oceny tej sfery życia oraz włączeniem do terapii oddziaływań usprawniających funkcjonowanie pacjenta w społeczeństwie. Zwrócono uwagę na rozbieżności pomiędzy definicjami medycznymi a prawnymi niesprawności oraz konieczność ujednolicenia kryteriów jej oceny. Przedstawiono pokrótce narzędzia pomiaru zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym przydatne w praktyce klinicznej (nie tylko psychiatrycznej).

Wnioski. Podkreślono znaczenie problemu niesprawności społecznej u osób z zaburzeniami psychicznymi, a także zasygnalizowano konieczność uwzględnienia treningów społecznych w standardach leczenia psychiatrycznego.

Adres do korespondencji:
Dr hab. Joanna Rymaszewska, Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej, ul. Pasteura 10, 50-367 Wrocław, tel. (71) 7841600, fax: (71) 7841602, e-mail: ankarym@psych.am.wroc.pl, www.psych.am.wroc.pl