2006 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Genetyka zachowań samobójczych

SYLWIA FUDALEJ1, Marcin Wojnar1, HALINA MATSUMOTO1, MARCIN FUDALEJ2
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej w Warszawie
2. Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (2): 105-83
Słowa kluczowe: zachowania samobójcze, podatność, polimorfizm genetyczny

Streszczenie

Cel. W pracy przedstawiono przegląd genetycznych badań populacyjnych i molekularnych z zakresu etiologii zachowań samobójczych.

Poglądy. Badania molekularne dotyczą przede wszystkim związku samobójstw i genów układu serotoninowego. Sugerowane jest także znaczenie innych genów: genu monoaminotransferazy typu A, genów związanych z neurogenezą oraz genu kodującego cholecystokininę. Istnieją hipotezy, że predyspozycja do zachowań samobójczych jest ściśle związana z określonymi cechami temperamentu i wspólnie z nimi dziedziczona.

Wnioski. W świetle przedstawionych doniesień można stwierdzić, że podatność na zachowania samobójcze zależy od interakcji wielu czynników zarówno natury genetycznej, jak i środowiskowej. Skłonność do podejmowania zamachów na własne życie może być dziedziczona genetycznie niezależnie od predyspozycji do wystąpienia różnych zaburzeń psychicznych.

Adres do korespondencji:
Dr Sylwia Fudalej, Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, e-mail: sylwia-sn@wp.pl