2006 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Objawy depresyjne u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C

TOMASZ PAWŁOWSKI1, Krzysztof Małyszczak1, MAŁGORZATA INGLOT2, MARCIN CZARNECKI2, WERONIKA RYMER2, Andrzej Kiejna1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
2. Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odporności Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (2): 67-70
Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu C, epizod depresyjny

Streszczenie

Cel. Ocena rozpowszechnienia depresji i nasilenia objawów depresyjnych u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C przed leczeniem interferonem. Ustalenie zależności pomiędzy objawami depresyjnymi a wybranymi parametrami klinicznymi i wirusologicznymi.

Metoda. Oceny stanu psychicznego dokonano u 79 chorych przewlekle zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV), pozostających pod opieką Kliniki Chorób Zakaźnych AM we Wrocławiu. Osoby te poddano badaniu psychiatrycznemu z wykorzystaniem następujących narzędzi: inwentarz depresji Becka, skala depresji Hamiltona, skala depresji Montgomery-Asberg, kwestionariusz neuro-tyzmu Eysencka. Rozpoznania depresji stawiano za pomocą inwentarza objawów Present State Examination pochodzącego ze Schematu Oceny Klinicznej w Neuropsychiatrii.

Wyniki. Zaburzenia depresyjne rozpoznano u 8 (10%) chorych. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy czasem trwania choroby, aktywnością biochemiczną, stopniem zaawansowania włóknienia i stłuszczenia wątroby a nasileniem depresji. Statystycznie znamienne były korelacje pomiędzy poziomem wiremii oraz aktywnością zapalną w wątrobie a nasileniem depresji. Wystąpiły także istotne statystycznie korelacje pomiędzy wartościami neurotyzmu a nasileniem depresji i poziomem wiremii.

Wnioski. Zauważone korelacje przemawiają za biologicznym wpływem wirusa na występowanie objawów depresyjnych w badanej populacji. Wpływ ten może polegać na zwiększeniu podatności na depresję zależną od stresu.

Adres do korespondencji:
Dr Tomasz Pawłowski, Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej, ul. Pasteura 10, 50-367 Wrocław, e-mail: tpawlow@psych.am.wroc.pl