2006 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Transportery glicyny - potencjalny cel interwencji farmakologicznej w leczeniu schizofrenii

Dominik Strzelecki1, Jolanta Rabe-Jabłońska1
1. Kliniki Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (2): 105-117
Słowa kluczowe: glicyna, transportery glicyny, układ glutaminianergiczny, schizofrenia

Streszczenie

Cel. Przedstawiono informacje na temat transporterów glicynowych (GlyT) i możliwości modulacji ich funkcji w celu uzyskania korzyści klinicznych.

Poglądy. Glicyna jest koagonistą glutaminianergicznego receptora NMDA i zaobserwowano korzystny wpływ jej podawania na objawy negatywne i kognitywne u chorych na schizofrenię. Obecnie poszukuje się kolejnych substancji o szerszym spektrum działania niż glicyna i powodujących wyraźniejsze efekty terapeutyczne. Największe nadzieje wiąże się obecnie z sarkozyną i jej pochodnymi oraz tzw. drugą generacją inhibitorów GlyT o innej budowie chemicznej.

Adres do korespondencji:
Dr Dominik Strzelecki, Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego, Centralny Szpital Kliniczny, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź