2006 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Współczesne modele pamięci w aspekcie neurobiologicznym i klinicznym

ALEKSANDRA RAJEWSKA-RAGER1, Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (2): 105-110
Słowa kluczowe: pamięć operacyjna, pamięć deklaratywna, pamięć niedeklaratywna, zaburzenia pamięci

Streszczenie

Cel. Przedstawienie aktualnych modeli pamięci w aspekcie neurobiologicznym i klinicznym. Omówiona została czynność poszczególnych rodzajów pamięci, ich relacje neuroanatomiczne, jak również ich zaburzenia w różnych chorobach neurologicznych i psychicznych.

Poglądy. W przeszłości pamięć uważana była za jednolite zjawisko. Aktualnie rozumiana jest jako liczne procesy, które zależą od różnych systemów i struktur neuroanatomicznych w mózgu. Można wyróżnić pamięć operacyjną, pamięć deklaratywną (epizodyczną i semantyczną) oraz pamięć niedeklaratywną (proceduralną). Poszczególne rodzaje pamięci podatne są w różnym stopniu na działanie czynników patologicznych i mogą ulegać zaburzeniu w wielu chorobach.

Wnioski. Rozumienie sposobów funkcjonowania poszczególnych typów pamięci może pomóc w diagnostyce i leczeniu pacjentów z zaburzeniami pamięci. Badania genetyczno-molekularne, neuropsychologiczne i neuroobrazowe mogą przybliżyć do poznania patogenezy zaburzeń pamięci w poszczególnych chorobach.

Adres do korespondencji:
Dr Aleksandra Rajewska-Rager, Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, e-mail: aleksandra.rajewska@interia.pl