2006 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Zaburzenia funkcji poznawczych w jadłowstręcie psychicznym

ANNA ŚMIECH1, Jolanta Rabe-Jabłońska1
1. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (2): 105-115
Słowa kluczowe: jadłowstręt psychiczny, zaburzenia funkcji poznawczych

Streszczenie

Cel. Próba usystematyzowania wyników dotychczasowych badań neuropsychologicznych w jadłowstręcie psychicznym.

Poglądy. W związku z odkryciami badań neuroobrazowych w jadłowstręcie psychicznym, przede wszystkim w postaci zaników koro-wo-podkorowych i zwiększenia objętości przestrzeni płynowych, przeprowadzono wiele doświadczeń mających na celu opisanie stanu funkcji poznawczych pacjentek. Wyniki prac są niejednorodne, a niekiedy sprzeczne. W części z nich stwierdzano znaczące odchylenia, najczęściej zaburzenia uwagi, pamięci operacyjnej i zdolności wzrokowo-przestrzennych. W innych badaniach średni poziom poszczególnych funkcji poznawczych pacjentek nie różnił się od grup kontrolnych lub nawet okazywał się wyższy. W większości prac nie odnaleziono korelacji parametrów neuropsychologicznych ze stopniem wyniszczenia pacjentek, czasem trwania choroby i nasileniem współwystępują-cych zaburzeń psychicznych. Jednakże zebrano dowody, że niektóre z występujących w aktywnym okresie nieprawidłowości wycofują się po uzyskaniu remisji. Pomimo to, niektórzy z autorów prezentują hipotezę o przedchorobowym i patogenetycznym charakterze odchyleń poznawczych w jadłowstręcie psychicznym.

Wnioski. Jadłowstręt psychiczny wiąże się z występowaniem zaburzeń różnych funkcji poznawczych o nieustalonych przyczynach. Kolejne badania powinny skoncentrować się na poszukiwaniu zależności pomiędzy wynikami badań neuropsychologicznych, neuroobra-zowych i biochemicznych.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Śmiech, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego, Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź, e-mail: annasmiech@wp.pl