2006 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 2

Artykuł kazuistyczny

Zespól niespokojnych rąk

MICHAŁ PRYSZMONT1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (2): 127-129
Słowa kluczowe: zespól niespokojnych nóg, zespól niespokojnych rąk, czynnik ryzyka

Streszczenie

Cel. W obszernym piśmiennictwie dotyczącym zespołu niespokojnych nóg (RLS) często podkreśla się za rzadkie wykrywanie tego zespołu i błędną diagnozę. Natomiast bardzo rzadko opisuje się współwystępowanie parestezji i niepokoju ruchowego (akatyzji) również w kończynach górnych. O występowaniu parestezji i akatyzji tylko w kończynach górnych są tylko krótkie, nieliczne wzmianki. Niedawno autor opisał 3 pacjentów, u których niepokój ruchowy wraz z bolesnymiparestezjami występował tylko w kończynach górnych, a kończyny dolne były wolne od tych przykrych dolegliwości.

Opis przypadków. W obecnej pracy autor przedstawił 5 dalszych chorych, u których parestezje i dyzestezje oraz niepokój ruchowy dotyczyły tylko kończyn górnych. Pacjenci uprzednio leczyli się u wielu lekarzy bez efektu. Dolegliwości ich traktowane były głównie jako spowodowane spondylosis cervicalis, zazwyczaj zlecano im nieopioidowe leki przeciwbólowe. Ostatnio są doniesienia, że tego typu leki przeciwbólowe, zażywane regularnie lub nadużywane, są głównym czynnikiem ryzyka powstawania zespołu niespokojnych nóg. Biorąc pod uwagę, że opisany przez autora zespół niespokojnych rąk (RAS) oprócz lokalizacji jest analogiczny do RLS jeżeli chodzi o dolegliwości, można przypuszczać, że również w tym zespole leki przeciwbólowe są głównym czynnikiem ryzyka występowania zespołu.

Komentarz. Zagadnienie jest bardzo ważne, ponieważ nieustannie, o kilka procent rocznie wzrasta spożycie leków przeciwbólowych. Ze względu na znaczenie problemu i możliwość profilaktyki celowym byłoby zainteresowanie nim nie tylko neurologów, ale i lekarzy innych specjalności. Konieczne jest uściślenie diagnostyki, co umożliwi wcześniejsze włączenie efektywnego leczenia u pacjentów z zespołami RLS i RAS.

Adres do korespondencji:
Dr Michał Pryszmont, ul. Gen. Bema 89 B m. 8, 15-370 Białystok