2006 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 3

Raport

Problemy zdrowia publicznego w kontekście starzenia się populacji Polski. Raport

MARIA BARCIKOWSKA1, Anna Członkowska2, JAROSŁAW DEREJCZYK3, TOMASZ GABRYELEWICZ4, ANITA GĘBSKA-KUCZEROWSKA5, Grażyna Herczyńska6, Halina Sienkiewicz-Jarosz7, ANDRZEJ JÓŹWIAK8, MAREK NARUSZEWICZ9, GRZEGORZ OPALA10, TADEUSZ PARNOWSKI11, MARIA PAWIŃSKA-PRONIEWSKA12, MAŁGORZATA RADZIKOWSKA13, AGNIESZKA RAJSKA-NEUMANN14, MAŁGORZATA RÓSZKIEWICZ15, Danuta Ryglewicz7, KATARZYNA WIECZOROWSKA-TOBIS14, BARBARA WITKOWSKA16, TOMASZ ZDROJEWSKI17
1. Zakładu Badawczo-Leczniczego Chorób Zwyrodnieniowych Centralnego Układu Nerwowego Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
2. II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
3. Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach, Zarząd Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce
4. Oddziału Alzheimerowskiego Kliniki Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
5. Zakładu Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie
6. Biuro ds. Współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
7. I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
8. Oddziału Geriatrii Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka
9. Centrum Badań nad Miażdżycą Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
10. Kliniki Chorób Wieku Podeszłego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
11. Oddziału Psychogeriatrii II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
12. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nucleus w Warszawie, konsultant w dziedzinie geriatrii w województwie mazowieckim
13. Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie
14. Zakładu Gerontologii i Geriatrii Katedry Patofizjologii Akademii Medycznej w Poznaniu, Zarząd Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce
15. Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
16. Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia w Warszawie
17. Centrum Prewencji Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Akademii Medycznej w Gdańsku
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (3): 203-211
Słowa kluczowe: starzenie się, zdrowie, prognozy demograficzne, choroby wieku starszego, opieka geriatryczna, opieka długoterminowa

Streszczenie

Szereg czynników powoduje starzenie się populacji: poprawa warunków życia, postępy medycyny i, przede wszystkim, spadek wskaźnika urodzeń. Starzenie się populacji obserwuje się w wielu krajach świata. W Polsce, choć sytuacja nie jest tak dramatyczna, odsetek osób powyżej 60 roku życia stanowi ok. 13% ogółu populacji i wykazuje tendencję wzrostową. W raporcie przedstawiono prognozy demograficzne, omówiono podstawowe problemy zdrowotne związane ze starzeniem się i formy opieki nad osobami starszymi. Zidentyfikowano czynniki negatywnie wpływające na jakość życia osób starszych w Polsce, zasugerowano podjęcie działań mających na celu poprawę ich sytuacji w systemie opieki zdrowotnej.

Adres do korespondencji:
Prof. Danuta Ryglewicz, I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, tel. (22) 4582706, fax: (22) 6519301, e-mail: ryglew@ipin.edu.pl