2006 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Wstępna ocena trafności polskiej wersji kwestionariusza MINI-Kid (Mini International Neuropsychiatrie Interview for children and adolescents)

JOANNA MAZUREK1, Krzysztof Małyszczak1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (3): 150-146
Słowa kluczowe: MINI-Kid, trafność

Streszczenie

Cel. Ocena trafności polskiej wersji Kwestionariusza MINI-Kid (Mini-International Neuropsychiatric Interview for Kids) przeznaczonego do badania psychiatrycznego dzieci.

Badani. Ocenę przeprowadzono w grupie 34 dzieci (12 chłopców i 22 dziewczynki w wieku od 11 do 17 lat), pacjentów Dziennego Ośrodka Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.

Metoda. Rozpoznania uzyskane w badaniu kwestionariuszem MINI-Kid porównano z diagnozami lekarzy prowadzących, traktowanymi jako wzorzec. W obliczeniach zastosowano współczynnik zgodności 6

Wyniki. Współczynnik trafności 6 wyniósł dla zaburzeń lękowych wziętych razem - 0,65, dla zaburzeń adaptacyjnych - 0,65, zaburzenia hiperkinetycznego z deficytem uwagi - 0,71, oraz zaburzeń zachowania - 0,38.

Wnioski. Trafność kwestionariusza MINI-Kid okazała się umiarkowanie wysoka, a w przypadku zaburzeń zachowania niska. Jednak uzyskane wyniki są podobne do trafności innych narzędzi diagnostycznych stosowanych w psychiatrii. MINI-Kid jest narzędziem przydatnym zwłaszcza w badaniach przesiewowych, czy epidemiologicznych. Przeprowadzający badanie winien korzystać z dodatkowych źródeł informacji, jakimi są rozmowa z opiekunami pacjenta, wywiad w kierunku patologii jego zachowania, a także wykluczyć organiczne podłoże zaburzeń, które w przypadku dzieci bywa istotnym czynnikiem etiopatogenetycznym.

Adres do korespondencji:
Dr Joanna Mazurek, Katedra i Klinika Psychiatrii AM, ul. Pasteura 10, 50-367 Wrocław, e-mail: Joanna_mazurek@poczta.fm