2006 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Związek pomiędzy etiologią otępienia a zachowaniami agresywnymi u mieszkańców domu opieki

LESZEK BIDZAN1, MARIOLA BIDZAN2
1. Kliniki Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Akademii Medycznej w Gdańsku
2. Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (3): 154-146
Słowa kluczowe: otępienie, etiologia, agresja

Streszczenie

Cel. Werbalna i fizyczna agresja jest częstym problemem u osób z zaburzeniami otępiennymi. Badania zostały podjęte celem określenia związku pomiędzy etiologią procesu otępiennego a nasileniem fizycznej i werbalnej agresji i pobudzenia.

Badani i metoda. Do badań włączono 39 mieszkańców ośrodka opiekuńczego, u których na podstawie kryteriów ICD-10 rozpoznano otępienie w chorobie Alzheimera (n = 24) i otępienie naczyniopochodne (n = 15). Oceny zachowań agresywnych i impulsywnych dokonano przy pomocy „Inwentarza pobudzenia Cohena-Mansfielda" (The Cohen-Mansfield Agitation Inventory - CMAI).

Wyniki. Nasilenie zachowań agresywnych i impulsywnych różniło się w badanych grupach (otępienie w chorobie Alzheimera i otępienie naczyniopochodne). Potwierdzono zarazem związek wieku i poziomu zaburzeń funkcji poznawczych z agresją.

Wniosek. Wyniki mogą być pomocne dla osób sprawujących opiekę nad pensjonariuszami z otępieniem.

Adres do korespondencji:
Prof. Leszek Bidzan, Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Akademii Medycznej, ul. Srebrniki 1, 80-282 Gdańsk, tel./fax: (58) 3446085, e-mail: leszekbidzan@amg.gda.pl