2006 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Cechy indywidualne u pacjentek z poszczególnymi podtypami jadłowstrętu psychicznego

ANNA CWOJDZIŃSKA1, FILIP RYBAKOWSKI2
1. Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studentka)
2. Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Akademii Medycznej w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (4): 223-233
Słowa kluczowe: jadłowstręt psychiczny, podtypy jadłowstrętu psychicznego, osobowość, TCI

Streszczenie

Cel. Celem badania była analiza różnic osobowościowych pomiędzy grupami pacjentek z poszczególnymi podtypami jadłowstrętu psychicznego i osób zdrowych.

Metody. Zbadano 109 pacjentek hospitalizowanych z powodu z jadłowstrętu psychicznnego typu restrykcyjnego oraz 39 pacjentek z jadłowstrętem typu bulimicznego wg kryteriów ICD-10 i DSM-IV. Grupę kontrolną stanowiło 100 uczennic szkół średnich i studentek bez epizodu zaburzeń odżywiania w wywiadzie. Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu polskiej wersji kwestionariusza TCI Cloningera.

Wyniki. Wyniki badań potwierdzają istnienie różnic na poziomie wymiarów osobowości między osobami zdrowymi i chorymi na zaburzenia odżywiania, a także pomiędzy osobami z poszczególnymi podtypami jadłowstrętu psychicznego.

Wnioski. Różnice cech osobowości pomiędzy osobami badanymi mogą mieć znaczenie etiopatogenetyczne.

Adres do korespondencji:
Dr Filip Rybakowski, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Akademii Medycznej, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, e-mail: filrybak@yahoo.com