2006 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Upadki chorych w oddziale rehabilitacji neurologicznej

ANNA CZERNUSZENKO1
1. Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (4): 223-233
Słowa kluczowe: upadki, rehabilitacja, udar mózgu

Streszczenie

Cel. Ocena liczby, rodzaju i konsekwencji upadków wśród pacjentów podczas stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej; identyfikacja czynników ryzyka upadków.

Metoda. 569 kolejnych pacjentów Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, w tym 65,7% chorych po przebytym udarze mózgu i 34,3% chorych z innymi rozpoznaniami. Analiza raportów pielęgniarskich dotyczących upadków pacjentów podczas pobytu w oddziale oraz rutynowo zbieranych danych medycznych.

Wyniki. Zarejestrowano 66 upadków u 49 (8,6%) pacjentów. 39 z 49 (79,6%) chorych w grupie upadających stanowili pacjenci po przebytym udarze mózgu. Wskaźnik upadków wynosi 4,23/1000 osobodni (95%CI 3,21-5,25). Najwięcej upadków wystąpiło podczas przesiadania z miejsca na miejsce (15 z 66-22,7%) i zmian pozycji (14 z 66-21,2%). W 40 z 66 (60%) upadków pacjenci nie odnieśli żadnych obrażeń, 3 z 66 (4,5%) upadków skutkowało ciężkimi obrażeniami (złamania i większe rany).Upadki istotnie częściej związane były z rozpoznaniem udaru mózgu (RR = 2,2 95% CI 1,07-4,47), obecnością zespołu zaniedbywania (RR =3,9 95% CI 2,09-9,44) oraz ciężkim stopniem niepełnosprawności - punktacją >3 w skali Rankin (RR =4,0 95% CI 2,17-9,11) oraz punktacją

Wnioski. Wśród badanych chorych grupą szczególnie narażoną na upadki są pacjenci po przebytym udarze mózgu. Konieczne jest dążenie do lepszego poznania czynników ryzyka upadków w tej grupie chorych.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Czernuszenko, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, e-mail: beres@mp.pl